RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Adam Kostyra Agencja Reklamowa Optimo z siedzibą w Częstochowie, ul. Konwaliowa 140B, kod pocztowy 42-202, adres e-mail: adam@optimo24.com, tel. 507 094 251

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Adam Kostyra Agencja Reklamowa Optimo z siedzibą w Częstochowie w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics i Facebook.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH

W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM

1. Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych podanych przez Zamawiającego w związku z Zamówieniem na ogłoszenie w GazecieRegionalnej.com oraz prowadzenie kampanii reklamowych w serwisach internetowych i mediach społecznościowych lub serwisach naszych partnerów.

2. Administratorem danych osobowych jest Agencja Reklamowa Optimo w Częstochowie (zwana dalej Administratorem), 42-200, ul. Konwaliowa 140B, tel.: +48 507 094 251, e-mail: adam@optimo24.com

3. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się poprzez adres e-mail: adam@optimo24.com

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji i rozliczenia Zamówienia (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu realizacji i rozliczenia Zamówienia;

b) realizacji związanych z Zamówieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. wynikających przede wszystkim z przepisów prawa, w tym rachunkowych ora z podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO) – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO)

w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych – w tych celach dane będą przetwarzane przez okres do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania o usunięcie danych, ale nie dłużej, niż przez 2 lata;

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych, ale nie dłużej niż prze z 10 lat;

W tym celu będziemy przetwarzać podane dane przez okres do czasu cofnięcia zgody lub uzasadnionego żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.

RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE

5. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

w razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celu takiego marketingu);

z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli dane są przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 c powyżej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

6. Zamawiającemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

Zamawiającemu przysługuje także prawo wniesienia skarg i do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a także administratorom serwisów internetowych i mediów społecznościowych, na których ma zostać przeprowadzona kampania reklamowa. Dane osobowe Zamawiającego mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne do realizacji Zamówienia.